FAQ

Frågor vi ofta får:


Följer ni Lgr22 eller har ni en egen läroplan?

Svar: Vi följer Lgr22 och den svenska skollagen, men har en pedagogik som vilar på Waldorfskolornas eget komplementerande dokument En väg till frihet. I praktiken betyder det att våra elever kommer att få kunskaper enligt nationella kunskapsmål, men att de kommer att få den kunskapen till sig i så hög grad som möjligt via de pedagogiska metoder som de svenska waldorfskolorna jobbar utifrån. Vi blir som alla skolor i Sverige emellanåt granskade av Skolinspektionen, och rapporterar löpande resultat och statistik till Skolverket.


Ger ni betyg?

Svar: Vi ger skriftliga omdömen som fördjupas gradvis upp till åttonde klass. I nian får eleverna både omdömen och "vanliga" regelrätta betyg för att kunna söka vidare till gymnasiet.


Är alla era lärare behöriga?

Svar: Vårt kollegium består av en blandad skara; behöriga waldorflärare, lärare under utbildning på Waldorflärarhögskolan, lärare med svensk lärarlegitimation, akademiker och/eller specialister inom sitt område.


Kostar det något att ha sitt barn hos er?

Svar: Nej, skolpengen följer eleven oavsett vilken skola man väljer.


Kan man välja er skola även om man inte bor i Hudiksvalls kommun?

Svar: Ja, det kan man. Skolpengen rekvireras då av oss från elevens hemkommun.


Hur tar sig eleverna till och från skolan?

Svar: Vi har en abbonnerad skolskjuts från Delsbo torg varje morgon. Hem ser det lite olika ut - de flesta av de yngre eleverna går en stund på vårt fina fritids och blir hämtade där. De äldre eleverna som har längre dagar kan ta en buss ute vid vägen ned till torget.


Vad innebär det att det är en föräldrakooperativt driven skola?

Svar: Skolan drivs som en ideell förening vilket betyder att en styrelse bestående av föräldrar eller vårdnadshavare, eller andra med intresse för skolan, utgör huvudman och ansvarar för skolans ekonomi och drift, medan kollegiet ansvarar för det pedagogiska arbetet, under insyn av styrelsen. Vi har gemensamma arbetsdagar då föräldrar och vårdnadshavare bjuds in till att delta, och hjälp med underhåll och annat är alltid välkommet, men inget krav från vår sida. Våra byggnader ägs och vårdas av Byggnadsstiftelsen, också i styrelseform, även där kan man göra nytta!


Får man komma och vara med sitt barn på skolan som förälder eller vårdnadshavare?

Svar: Föräldrar och vårdnadshavare är varmt välkomna att följa med sina barn för att få insyn i hur skoldagarna ser ut. Det är bara att prata med klassläraren först för att bestämma när!


Hur arbetar ni med elever med särskilda behov?

Svar: Det varierar utifrån varje elevs särskilda behov. Många gånger gör redan den lugna miljön och de ganska små grupperna mycket gott. För de elever som har extra stora behov kan det bli aktuellt med särskilt stöd eller extra anpassningar, och ibland utifrån skolans möjlighet, att få en resursperson vid sin sida.


Har ni skolsköterska, skolläkare och skolkurator?

Svar: Vi abbonnerar på skolsköterska från Ede skola, vilket är den kommunala skolan i närheten. Skolsköterskan kommer varannan vecka. Vaccinering och vissa undersökningar sker på Ede skola. För skolläkare och skolpsykolog har vi avtal, så att vi kan kontakta dessa vid behov. Vår egen skolkurator kommer även hon varannan vecka. Skolsöterska, skolkurator och specialpedagog ingår tillsammans med biträdande rektor och rektor i Elevhälsan.


Har ni böcker?

Svar: Vi har ett eget litet bibliotek på skolan och vi får besök av den kommunala biblioteksbussen med jämna mellanrum under terminerna. Vi har läromedelsböcker i vissa ämnen, och arbetar friare med kunskapsinhämtning från fler källor än tryckta läromedel i andra ämnen. Stor vikt läggs vid att läraren förmedlar sitt ämne baserat på källkritiskt granskad information, och att det görs på ett omväxlande och nyfikenhetsväckande sätt!


Har ni datorer?

Svar: Vi har datorer som främst de äldre eleverna använder i undervisningen. De nationella proven kommer på sikt att bli helt digitala, och det är vår uppgift att förbereda våra elever för det.


Får eleverna ha mobil i skolan?

Svar: Mobilerna förvaras i en låda i vårt kontor/bibliotek under skoldagen för att de inte ska störa elevernas arbete. Vill man ringa hem går det bra att låna skolans telefon. Omvänt kan man nå sitt barn genom att ringa till skolan.


Ser waldorfpedagogik ut på samma sätt överallt i världen?

Svar: Det är vår upplevelse att det finns en del skillnader i hur man tolkar om omsätter pedagogiken i praktik, både mellan skolor i Sverige där skolans storlek och läge (stad eller land) kan innebära skillnader. Vi har förstått att Waldorfpedagogiken lever friare från statlig insyn i vissa länder, och har anpassats mer till nationella läroplan och lagar i andra länder. Vår skola i Delsbo är sprungen ur en riktning som valde ett ett aningen friare förhållande till den antoposofiska traditionen. Under 2022/ 2023 genom fördes en stor inspektion av nästan alla svenska waldorfskolor och vårt övergripande organ Waldorfskolefederationen genomförde en översyn av det interna vägledande verktyget En väg till frihet. I och med detta skiljde sig waldorfpedagogiken från antroposofin. Detta innebär att waldorfpedagog och antroposof inte längre är varandras synonymer.


Har ni klasslärare?

Svar: I de lägre klasserna arbetar vi efter det mer traitionella upplägget med en lärare som ansvarar för alla undervisning i klassen. Vartefter eleverna blir äldre kommer de gradvis få träffa fler lärare som kommer och undervisar ur sin specialkompetens, även om deras klasslärare/mentor fortfarande bär det sociala ansvaret för klassen och fungerar som kontaktperson gentemot föräldrar och vårdnadshavare.


Vilka årstidsfester firar ni?

Svar: Vi firar Sankt Martin, Mikaeli, Lyktfest, Adventsträdgård och Lucia, samt håller jul-, påsk och sommaravslutningavslutning. Vissa av årstidsfesterna är mer för de yngre eleverna.

Andra traditioner vi har är att åka till havet skolans första dag, att leka "Drakleken", att hålla julbasar, gemensam arbetsdag kring Valborg och Öppet hus på vårkanten.


Hur ofta är det föräldramöte?

Svar: Det är vår ambition att vi ska hålla ett stort gemensamt möte för alla föräldrar och vårdnadshavare tidigt på hösten, och sedan ett vanligt möte per termin.


Hur ofta är det utvecklingssamtal?

Svar: En gång per termin och elev.


Har ni eurytmi?

Svar: Ja.