Waldorffritids

Delsbo Waldorffritids är en ideell förening som erbjuder skolbarnomsorg till elever i Delsbo Waldorfskola.


Delsbo Waldorffritids arbetar utifrån läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22)  och följer det vägvisande dokumnetet för Waldorffritidshemmen, En väg till frihet, som lägger stor vikt vid den fria leken. I leken tränar barnen sina olika förmågor och utvecklar sitt samspel med andra barn i olika åldrar. På fritids används leken på ett medvetet sätt för att stimulera barnens utveckling till kreativa, handlingskraftiga och kompetenta vuxna.


Det är främst genom lekar som barnen utvecklar sin sociala identitet och sin förmåga till samspel med andra individer. Leken innehåller också rika möjligheter till utveckling av barnens känslomässiga, motoriska och intellektuella utveckling. Den fria leken ger barnen tillfällen att utveckla fantasi och kreativitet samt att barnen får tillfällen att bearbeta sina upplevelser. De får också möjligheter att lösa konflikter och pröva sig själva gentemot andra.


Fritidspedagogens roll gentemot barnen skall vara att erbjuda en vuxen förebild samt att vägleda barnen i deras möten med sig själva, med andra människor och med naturen. Fritidspedagogerna strävar efter att vara lyhörda, lyssnande och iakttagande, ibland nära och ibland på avstånd. Genom den vuxnes närhet skapas trygghet i barngruppen. Fritidspedagogerna vill inspirera barnen till lekar och aktiviteter genom sina kunskaper, sitt sätt att vara och hjälpa barnen att få struktur och normer när det behövs. Målet är att barnen själva skall ta initiativ till lek och aktivitet.


Fritidshemmets mål med att stötta barnens sociala utveckling utgår ifrån värderingarna i Lgr22 om alla människors lika värde, individens frihet och integritet, solidaritet, jämställdhet mellan könen och människolivets okränkbarhet.


Även om det är fri lek för barnen stor del av tiden på fritids så finns det också tydliga rutiner som en ram kring verksamheten. Detta för att skapa trygghet och kontinuitet hos barnen, dessa är bl.a. att alla samlas dagligen kring mellanmålet och en gång i veckan har vi samling där vi tar upp aktuella frågor och leker lekar tillsammans. På samlingen förs det återkommande ett samtal kring barnens delaktighet och medbestämmande i fritidsverksamheten. Det anordnas också som ett komplement till den fria leken olika aktiviteter som barnen kan ta del av om de vill som målning, musik, spel, pyssel, lekar och annat.Delsbo WaldorffritidsLigger i Vedmyra strax intill Waldorfskolan.


Skola och fritids drivs av separata föreningar men samarbetar kring barnen.


Här arbetar 4 pedagoger och vi har runt 25 barn inskrivna.
Telefon: 070-252 31 97

Epost: rektor@delsbowaldorffritidsdelsbo.se