Om Delsbo Waldorfskola

Vi utbildar för livslångt lärande


Delsbo Waldorfskola har en pedagogik som strävar efter att ge varaktig kunskap, genom att hela människan får gå i skolan. Vi är en liten och ”nära” skola där alla är en del i vårt skolsammanhang från förskoleklass till årskurs nio och där alla vuxna finns till för alla elever.


Vi tror på kvalitet i det vi gör och vi strävar efter att eleverna ska bli självständiga individer med förmåga att kritisera, reflektera och analysera.


Även om Delsbo Waldorfskola arbetar pedagogiskt enligt waldorfskolornas eget kompletterande dokument En väg till frihet, 2022 så följer skolan naturligtvis samma styrdokument som alla skolor, alltså Skollagen och Lgr22, svenska grundskolans läroplan.


Waldorfpedagogik


Waldorfskolan utvecklar hela människan - tanke, känsla och vilja. Waldorfpedagogiken har sin rot i den delen av  Rudolph Steiners antroposofiska lära om människan som bygger på tanken att barnets väg till kunskap om sig själv och om världen går från handen, genom hjärtat, till huvudet.  

I skolan skall elevens fulla potential beredas möjlighet till växt. Varje människa är unik. Det är viktigt att eleverna själva får smak av detta och upplever att de blir sedda som individer med individuella möjligheter. Individualitet och social kompetens kan utvecklas hand i hand. 


Varje skoldag inleds med en morgonperiod, vilket innebär en längre lektion då samma ämne bearbetas i 2 - 3 veckor. 


Teoretiska, konstnärliga och praktiska ämnen integreras så långt som möjligt. Det humanistiska och naturvetenskapliga lever sida vid sida med de konstnärliga ämnena under hela skoltiden, liksom slöjd och andra praktiska ämnen. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. Teman väljs för att passa i de olika årskurserna, och stor vikt läggs kring arbetet kring årstidsfesterna som kan innehålla både körsång, teater, recitation och uppläsningar och initiativ från eleverna själva.

Varje vinter håller vi julbasar med elevarbeten, lokala hantverkare och matproducenter. De äldre eleverna ansvarar för kafé-verksamheten under basaren, något som brukar ge en skjuts till klassresor som vi gärna gör med de allra äldsta.Vegetarisk skolmat


Vi tillagar vegetarisk kost och använder oss av ekologiska och närodlade råvaror i så stor utsträckning som möjligt. Alla klasser lagar skollunchen ungefär en gång i månaden tillsammans med sin klasslärare, som en viktig del av hemkunskapen.


Mobiler och datorer


Vi följer svensk skollag och läroplan jämte vårt eget waldorfpedagogiska dokument En väg till frihet - och arbetar med digitalisering enlig vad som uttalats i dessa för att förbereda våra elever på en digital värld. Dock är det alltid ett aktivt val när vi brukar datorerna, och våra elever skriver främst på papper med penna.

Elevernas mobiler lämnas in avstängda vid skoldagens början och återfås vid hemgång. Lärarna har tillgång till mobil för att kunna bli nådda av föräldrar och vårdnadsshavare. 


Välkomna att göra ett besök!


Läs mer! Lästips från kollegiet:

Kärnan i waldorfpedagogiken av Jens Möller

Bildning, fantasi, revolt av Ruhi TysonDu kan läsa mer om Waldorfpedagogik här:

Waldorfskolefederationens hemsida 

Waldorfportalen